November 2020 Birthdays

         
 RESIDENT BIRTHDAYS - NOVEMBER
Nov. 1 Mr. Gary W. Armentrout
Nov. 1 Mrs. Janet H. Liskey
Nov. 2 Mrs. Sherry A. Satin
Nov. 2 Mrs. Andra Wurzer
Nov. 2 Mrs. Anna "Rosemary" Critzer
Nov. 3 Mrs. RuthGray Lightner
Nov. 3 Rev. Jack Heintzleman
Nov. 4 Mr. F. Howard Campbell
Nov. 5 Mrs. Colleen Cahill-Landis
Nov. 5 Mrs. Celia Mitchell
Nov. 7 Mrs. Sarah Albrecht
Nov. 8 Mr. William "Bill" Painter
Nov. 8 Mr. Benjamin Cocker
Nov. 10 Mrs. Donna Williams
Nov. 11 Mrs. Glenda Stickley
Nov. 13 Mrs. Lucile Cook
Nov. 13 Mrs. Phyllis Ahrens
Nov. 13 Dr. James Bradshaw
Nov. 14 Mrs. Phyllis Robinson
Nov. 14 Mr. Robert Campbell
Nov. 15 Mrs. Gloria "Sue" Barranco
Nov. 15 Mr. David Munro
Nov. 17 Mrs. Jean Brand
Nov. 19 Mr. Charles "Ric" Leobold
Nov. 19 Mr. Frank Lambert
Nov. 21 Mrs. Judith "Judie" Hutton
Nov. 21 Mrs. Della Hinkle
Nov. 22 Mrs. Virginia "Ginny" Mathie
Nov. 22 Mr. John Huffman
Nov. 22 Mrs. Jacquelyn Davidson
Nov. 24 Mrs. Sune Shen
Nov. 24 Mrs. Barbara Conway
Nov. 25 Mrs. Anne Long
Nov. 25 Mr. Haywood France
Nov. 26 Mrs. Marianne Hinkle
Nov. 28 Mrs. Linda Williams
Nov. 29 Mr. William Ingham
Nov. 29 Mrs. Betty Hedrick